Kerasulan Muhammad Dalam Bible. (bukti 7,8 & 9) (Akhir)

BUKTI TUJUH :Nabi Yang Ummi

Di dalam Holy Bible pada buku Isaiah (Yesaya) bab 29 ayat 12 disebut;

And when the book is given to him who is not learned, saying, Read this, I

pray you, he says, I cannot read.

Manakala terjemahan Al-Kitab pula disebut;

Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat

membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan

menjawab: “Aku tidak dapat membaca.”

Yesaya 29:12

Nabi Muhammad adalah seorang ummi. Ummi bermaksud tidak tahu membaca dan menulis. Semasa berumur 40 tahun, beliau telah bermunajat di Gua Hira. Di situlah beliau disuruh oleh malaikat Jibril supaya membaca.

Beliau menjawab, “Aku tidak tahu membaca”. Selepas itu turun wahyu pertama dari surah al-‘Alaq yang bermaksud “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan”.

Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aishah : “Tiba saat turunnya Jibril di Gua Hira’, Jibril menemui baginda dan memerintahkan baginda membaca dengan berkata: Bacalah!. Jawab baginda: Aku tidak tahu membaca”. Hadis ini amat bertepatan dengan ayat dari buku Isaiah tersebut.

Justeru, ayat-ayat yang dipaparkan selari dengan apa yang terjadi keatas diri Nabi Muhammad semasa di Gua Hira ketika kali pertama menerima wahyu. Maka, Nabi Isa bukanlah orang yang disebut di dalam ayat tersebut kerana beliau bukan nabi yang digelar sebagai ummi.

BUKTI LAPAN :Bercakap dengan Nama Allah

Mengikut Bible Indonesia, Al-Kitab disebut dalam buku Deuteronomy (Ulangan) bab 18 ayat 18 hingga 19 iaitu;

Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka daripada saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Ku-perintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Ku-tuntut pertanggungjawaban.

Ulangan 18:18-19

Ayat-ayat ini menceritakan kisah seorang nabi yang bakal dibangkitkan daripada saudara kepada bangsa Yahudi iaitu bangsa Arab. Bangsa Arab adalah saudara kepada bangsa Yahudi. Kita telah membincangkan sebelum ini asal usul keturunan bangsa Arab iaitu daripada Kader anak Nabi Ismail.

Buku Ulangan dipercayai oleh orang Yahudi dan Kristian sebagai “Kalam Tuhan” yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Maka, ayat “seperti engkau ini” membawa maksud seseorang nabi yang diutuskan adalah mempunyai perwatakan dan cirri-ciri yang sama seperti Nabi Musa. Ayat ini tidak sedikit pun menceritakan janji tuhan mengenai kedatangan Nabi Isa kerana Nabi Isa bukan berbangsa Arab, iaitu saudara kepada bangsa Yahudi.

Begitu juga dari segi perwatakan dan kehidupan Nabi Isa tidak sama dengan Nabi Musa. Tetapi Nabi Muhammad adalah tepat mempunyai persamaan dengan Nabi Musa.

Ayat ini juga menyebut sifat nabi itu iaitu Tuhan memasukkan kata- kata daripada-Nya ke dalam mulut nabi itu supaya disampaikan kepada manusia dengan tepat seperti yang diwahyukan. Nabi itu menyampaikan kata-kata Tuhan dengan menggunakan nama Tuhan.

Bible yang ada pada hari ini bukanlah kata-kata Allah yang tepat seperti yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ia hanya kata-kata yang diolah oleh manusia mengikut cita rasa mereka masing-masing. Justeru, banyak semakan semula dan tokok tambah dilakukan keatas Bible.

Berbeza daripada Bible, Al-Quran adalah kata-kata Allah sepenuhnya yang disampaikan melalui mulut Nabi Muhammad tanpa sebarang tokok tambah, semakan semula atau pun pembetulan bahasa oleh manusia.

Disamping itu, setiap surah di dalam Al-Quran bermula dengan “Bismillahirrahmanirrahim” yang bermaksud “Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. Perkara ini selari dengan apa yang disebut oleh buku Deuteronomy ayat 18 tersebut yang bermaksud “Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Ku-perintahkan kepadanya”.

Bab-bab di dalam Bible tidak dimulakan dengan nama Tuhan secara khusus. Maka, ayat-ayat Bible tersebut secara jelas menceritakan kisah Nabi Muhammad yang dikurniakan “Kalam Tuhan”. Kalam Tuhan ini pula dipanggil Al-Quran, yang dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengayang.

BUKTI SEMBILAN: Paracletos selepas Nabi Isa

Di dalam buku John (Yohanes) bab 16 ayat 7 disebutkan mengenai perkataan Nabi Isa mengikut terjemahan Al-Kitab ;

Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.

Yohanes 16:7

Manakala di dalam buku John (Yohanes) bab 14 ayat 16 dan 17 disebutkan;

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.

Yohanes 14:16-17

Di dalam Injil Yohanes sahaja kita akan menemui perkataan Paracletos. Kadang-kadang perkataan Paracletos ditulis juga Paraclete. Namun kedua-dua perkataan ini mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Apa yang jelas perkataan ini disebut oleh Nabi Isa yang menyatakan bahawa akan datang seorang nabi selepas beliau dan dia hidup bersama-sama dengan umat manusia selama-lamanya.

Di dalam Bible terjemahan bahasa Inggeris menggantikan perkataan Paracletos ini dalam ayat diatas dengan Comforter dan Consoler. Terdapat juga tokoh-tokoh Kristian menafsirkan Paracletos ini sebagai Holy Spirit atau Roh Suci.

Di dalam Al-Kitab (2002) menterjemahkan perkataan Paracletos kepada dua perkataan yang berlainan iaitu Penghibur dan Penolong tetapi ayat ini menjelaskan tujuan yang sama iaitu akan datang seseorang selepas Nabi Isa yang akan menyampaikan risalah kebenaran.

Perlu diketahui bahawa penafsiran Paracletos sebagai Roh Suci jelas bertentangan dengan doktrin agama Kristian yang menetapkan Roh Suci sudah sedia ada kerana dia adalah Tuhan dalam konsep Tritunggal atau Trinity. Justeru, mustahil Roh Suci yang sedia ada akan datang hanya selepas pemergian Nabi Isa. Di dalam buku agama Kristian bertajuk Anchor Bible di halaman 1135 disebutkan;

Perkataan Paracletos hanya dapat ditemui di dalam tulisan-tulisan St. John sahaja. Secara tradisinya pula, Paracletos dikaitkan dengan Roh Suci tetapi tokoh-tokoh seperti Spitta, Delafosse, Windisch, Sasse, Bultman dan Betz mempertikaikan pandangan ini. Mereka mengatakan Paracletos pada asalnya adalah seorang manusia penyelamat yang kemudiannya disalah tafsir sebagai Roh Suci

Perkataan Paracletos sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani Kuno iaitu bahasa bagi Gospel of John dan kalimah yang lebih tepat dalam Yunani Kuno adalah Periclytos. Kamus Alexandre’s Dictionnaire Grec- Francais menjelaskan, perkataan Periclytos berasal daripada suku kata peri dan cleotis. Apabila dicantumkan ia membawa maksud “yang terpuji”.

Semua ini selari dengan nama Ahmad dan Muhammad. Justeru, dalam sesetengah versi Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Arab, perkataan Paracletos digantikan dengan perkataan Ahmad.

Terdapat juga tokoh-tokoh Krsitian mengatakan paracletos akhir zaman adalah Nabi Isa dan bukannya Nabi Muhammad. Pendapat ini tidak boleh diterima pakai kerana:

1. Di dalam buku John (Yohanes) bab 4 ayat 16 dengan jelas menyebut

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya”. Ayat ini menjelaskan, paracletos yang akan datang selepas Nabi Isa adalah “penolong yang lain” dan bukan beliau sendiri.

2. Paracletos menjadi saksi mengenai Nabi Isa dan hal ini disebut dalam buku John (Yohanes) bab 16 ayat 13 hingga 15 yang bermaksud; “Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku.”

Begitu juga disebut dalam John ayat 26 bermaksud “Sekiranya Penghibur yang akan aku utus daripada Bapa datang…Ia akan bersaksi mengenai aku”. Justeru, dia adalah identiti berlainan yang menjadi saksi mengenai Nabi Isa.

3. Paracletos ini mengingatkan manusia mengenai perkara yang pernah disebut oleh Nabi Isa berpandukan buku John (Yohanes) ayat 26 bermaksud; “Dia bakal mengingatkan kamu semua yang aku katakan kepadamu”. Sekali lagi ayat ini menjelaskan mengenai orang yang lain daripada Nabi Isa mengingatkan manusia kepada ajaran sebenar beliau.

4. Paracletos ini membawa ajaran baru daripada Tuhan. Perkara ini disebutkan dalam buku Isaiah (Yesaya) ayat 9 hingga 12 terjemahan Al-Kitab Malaysia (1996) bermaksud:

“….Sekarang aku akan memberitahu kamu hal-hal baru sebelum semua itu berlaku. Nyanyikanlah lagu baru bagi TUHAN; pujilah Dia, hai seluruh bumi! Pujilah Dia, hai laut dan semua isinya, bernyanyilah, hai penduduk negeri-negeri jauh! Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Allah; hendaklah orang Kedar memuji Dia…

Al-Quran adalah “nyanyian baru” daripada Allah. Ia wajib dibaca dengan cara bacaan dan sebutan yang betul dalam bahasa ia diturunkan iaitu bahasa Arab. Isi-isinya mengandungi syariat dan peraturan yang baru dan bersesuaian hingga akhir zaman. Bahasanya adalah baru dan berseni tinggi tanpa tandingan bahkan manusia dan jin tidak dapat mencipta seindah bahasa Al-Quran.

“Daripada tulisan-tulisan saya ini, saya ingin menunjukkan, ajaran Islam yang berkaitan aspek-aspek ketuhanan dan rasul akhir zaman adalah benar. Saya kasihkan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim sebagaimana saya mengasihi Nabi Muhammad dan semua rasul-rasul yang lain”

Reverend David Benjamin Keldani,

Bekas paderi Roman Katholik:

Muhammad in the Bible


4 Comments

Filed under Agama dan Islam

4 responses to “Kerasulan Muhammad Dalam Bible. (bukti 7,8 & 9) (Akhir)

 1. ridzuan

  Islam is true…
  no one can change…
  I LOVE ISLAM…

 2. tahniah dari saya untuk pihak penulis kerana menulis siri yang panjang lebar ini dan penuh bermanfaat.

  saya pernah baca penulisan begini..dalam buku ahmed deedat the choice

  teruskan berdakwah.
  Assalamualaikum

 3. Salam,

  Saya mahu berkongsi blog “Apa Sebenarnya Kata Jesus?” di http://apakatajesus.wordpress.com/

  Terima kasih.

 4. Submit

  Nubuat di dalam Yesaya 42 menceritakan tentang Ahmad, ‘Hamba Allah’ yang akan berperang dan mebawa keadilan pada agama Allah. Dia juga akan membebaskan Arabia dari amalan penyembahan berhala. Gurun, desa-desa dan kota-kota Arabia akan memuliakan dan memuji Allah. Ini adalah apa yang terjadi sehingga ke hari ini. Seluruh Arabia memuji dan mengagungkan Allah setiap hari.

  Dan seterusnya kita =membaca Yesaya 42:18 – 25; perihal Bani Israel akan tetap tuli dan buta karena mereka mengabaikan perintah Allah yang dibawa oleh ‘Hamba Allah’ ini.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Dalam Yesaya 42:1, ia bukanlah suatu kebetulan. Jika kita melihat pada penulisan אתמך (Atmc) אחמד (Ahmad). Dan kata sebelum אתמך (Atmc), adalah עבדי (Abedi ~ My Servant). Hal ini memang menunjukkan Ahmad, Abedallah (Ahmad, Hamba Allah).

  Istimewanya kalimat אתמך (Atmc), ia adalah istilah dalam meperihalkan nubuat serta digunakan sekali saja dalam Alkitab. [Apakah pena yang menulis salah menyalin atau kesalahan yang disengaja?]

  Bani Israel telah menerima nubuat kedatangan Ahmad tetapi malang sekali, hanya sedikit yang menerima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s